Programma

Beste bezoeker van onze webstek.

Gedurende 4 weken laten we elke week een deel van ons programma op u los.

Na de bedeling van de post zal de online versie op deze pagina beschikbaar zijn. Moest u nog vragen hebben over onze programmapunten of eventuele suggesties?

Stuur ons zeker een mailtje

Samen met u, gaan we voor een veilige thuis in een welvarend Bonheiden-Rijmenam

Financiën

Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur looft het financieel beleid van onze gemeente. Samen met Hemiksem zijn we de koplopers met de laagste schuldgraad per inwoner in de provincie Antwerpen. N-VA gelooft in een gezond financieel beleid. In de volgende jaren wil onze partij de gemeenteschuld bij de laagste in Vlaanderen houden. Daarom nemen we ook onze verantwoordelijkheid in een verstandig investeringsbeleid.

Maximaliseren provinciale, Vlaamse en federale subsidies.

N-VA zal de gemeentelijke financiën beheren als een goede huisvader. Dit vereist een gezonde balans tussen inkomsten en uitgaven, tussen investeringen en schulden. Voor elk dossier gaan we nauwgezet na of we daarvoor provinciale, Vlaamse, federale of Europese subsidies kunnen ontvangen. Beslissingen dienen steeds genomen te worden met het oog op de financiële gevolgen op korte én lange termijn. Aangezien de Vlaming reeds de grootste belastingbetaler is van Europa, trachten we de belastingdruk voor onze inwoners laag te houden.

Afschaffing belasting op riolering.

We willen onze inwoners ook belonen voor de geleverde inspanningen. Dankzij een gezond financieel beleid in de voorbije 6 jaren is er hiervoor budgettaire ruimte. Zo willen wij vanaf 2019 de belasting op riolering afschaffen.

Met N-VA opnieuw geen belastingverhoging dankzij een doordacht spaarzaam beleid

Lokale economie

Ondernemers zijn de bouwstenen van onze samenleving. Hun creativiteit en doorzettingsvermogen zorgen voor welvaart en tewerkstelling. Het divers aanbod aan handelszaken maakt het leven in onze gemeente aangenamer. N-VA is een partij die ondernemers alle steun wil geven die ze verdienen.

Detailhandelscoach en strategisch plan.

De detailhandel is de laatste 10 jaar enorm geëvolueerd. Denken we maar aan het shoppen in baanwinkels en e-commerce. In 2017 werd daarom onder impuls van N-VA een detailhandelscoach van de provincie Antwerpen aangesteld om een strategisch commercieel plan op te stellen. Onze partij wil de volgende jaren dit plan verder in de praktijk brengen.

Handelskernversterking.

N-VA wil de identiteit van onze handelskernen versterken en een te grote versnippering van het winkelaanbod tegengaan. Een beleid dat gericht is op het versterken van het centrum, zal de aantrekkingskracht van de kerncentra verhogen en de open ruimte maximaal benutten. Een divers winkelaanbod verhoogt de aantrekkelijkheid voor horeca, diensten, inwoners en consumenten. Levendige kernen zijn ook veiligere kernen.

Doorgedreven samenwerking met middenstandsorganisaties.

Voor de organisatie van klantenacties en evenementen gaan we verder nauw samenwerken met de raad voor lokale economie en de verschillende middenstandsorganisaties. Hierdoor versterken we het imago van winkelvriendelijke gemeente. In de lopende legislatuur werden al de eerste grote stappen gezet om lokale economie als een volwaardig beleid te ontwikkelen. We stelden een ambtenaar voor lokale economie aan, investeerden de nodige middelen en ontwikkelden een krachtige visie. Ook de volgende 6 jaar willen we op de ingeslagen weg verdergaan.

Verdere ontwikkeling wekelijkse markt.

De succesvolle wekelijkse markt die we in onze bestuursperiode realiseerden, blijft bestaan en proberen we nog klantgericht uit te breiden.

Realisatie  KMO-zone Gestelhoflei.

Buiten onze handelskernen zorgt het gemeentebestuur ook voor ruimte om te ondernemen. Samen met private partners ontwikkelen we een KMO-zone aan de Gestelhoflei en heroriënteren we bedrijven vanop andere plaatsen naar deze locatie.

 

Veiligheidsbeleid

Net als onze minister Jan Jambon vinden we dat veiligheid een prioriteit is en blijft. Om deze te garanderen is investeren in politie en brandweer een noodzaak. Na grondige analyse van risicofactoren en het vastleggen van prioriteiten, maken we een veiligheidsplan op. Samen met de burgemeesters van Duffel , Sint-Katelijne-Waver en Putte zien we nauw toe op het doeltreffend inzetten van de beschikbare middelen om dit plan te realiseren.

Investeren in extra hulpagenten.

Politie-inspecteurs zijn nodig voor veiligheid en ordehandhaving. Om het tekort aan politie- inspecteurs op te vangen, wil N-VA meer “hulpagenten” inzetten. Deze kunnen bepaalde taken overnemen zoals schooltoezicht, zwerfvuilproblematiek, e.a. Zo kunnen de politie-inspecteurs ervoor zorgen dat jouw gemeente een veilige gemeente blijft.

Investeren in innovatieve hulpmiddelen.

Bonheiden geeft nu elk jaar 1.600.000 euro uit aan de werking van de politie. Deze middelen moeten efficiënt gebruikt worden. Investeringen in nieuwe technologische toepassingen moderniseren het politiekorps. Dit zorgt voor meer dienstverlening met hetzelfde aantal agenten.

ANPR-cameranetwerk.

De uitrol van een ANPR-cameranetwerk verhoogt onze veiligheid. Deze camera’s met automatische nummerplaatherkenning geven meteen informatie door aan de politiediensten. Indien geseinde of gestolen voertuigen onze zone binnenrijden, zijn we hiervan meteen op de hoogte. Onze partij wil het nut van dat ANPR-netwerk maximaliseren door er trajectcontrole aan te koppelen. Dit zorgt voor meer verkeersveiligheid. De Weynesbaan, Muizensesteenweg, Dijleweg en Doornlaarstraat staan bovenaan de lijst om deze toepassing te realiseren.

Nu ook Bonheidens brandweerkorps?

Met de oprichting van brandweerzone Rivierenland heeft onze gemeente eindelijk een actieve rol gekregen in het brandweerbeleid. Onze gemeente kan nu mee beslissen over investeringen, visie en personeelsbeleid. Met de oprichting van de brandweerzone streven we naar een betere verdeling van beroeps en vrijwillige brandweermannen en -vrouwen over de volledige zone. Tot nu toe heeft onze gemeente nooit actief ingezet op aanwerving van brandweerpersoneel. Met de komst van de nieuwe kazerne kan onze gemeente burgers motiveren om zich als vrijwillige brandweerman of -vrouw aan te melden.

Nieuwe brandweerkazerne.

De bouw van een nieuwe kazerne aan de Nekkerhal garandeert een betere bescherming van onze gemeente. Deze investering zal ervoor zorgen dat interventies ook in Rijmenam sneller kunnen gebeuren.

Nood-en interventiebeleid.

Met de wijsheid “beter voorkomen dan genezen” in gedachte is een noodplanbeleid een must. Samen met de hulpdiensten wil N-VA blijvend investeren in jaarlijkse noodplanoefeningen. Grondige kennis en snelle correcte toepassing van de procedures kunnen mensenlevens redden. Een intergemeentelijk backup-systeem van noodplanambtenaren is voor onze partij nodig om de correcte werking van noodplannen in crisissituaties te verzekeren.

 

Smart Village & Communicatie

De 4de technologische revolutie is een feit. Die kunnen we niet    tegenhouden. We begeleiden onze gemeente door deze digitale transformatie naar data en sensoren. Bonheiden-Rijmenam is

een voorbeeld voor Vlaanderen en heeft de term Smart Village op de kaart gezet. Diverse media kloppen bij ons aan op hun zoektocht naar vooruitstrevende voorbeelden.

Communicatie.

Met de organisatie van de communicatiemonitor heeft onze gemeente een zeer duidelijk beeld over de opportuniteiten en de bedreigingen die op ons afkomen. Bonheiden-Rijmenam investeerde de laatste 6 jaar in extra kennis en personeel om een interactieve communicatie met onze inwoners te kunnen voeren.

Investeren in een MID-officesysteem.

N-VA wil de komende 6 jaar werk maken van een gebruiksvriendelijk MID-officesysteem, een digitale relatie tussen overheid en burger. Dat moet er voor zorgen dat de inwoners op een heel toegankelijke wijze alle diensten digitaal kunnen raadplegen.

Sociale media.

Sociale media zijn niet meer weg te denken in de conversatie die een gemeente voert met haar inwoners. Facebook en twitter maken deel uit van onze officiële mediakanalen. Sociale media evolueren constant. Om al onze doelgroepen maximaal te kunnen bereiken, blijven we ontwikkelingen van Whatsapp, Instagram e.d. op de voet volgen.

Rijmheide.

De nieuwe opmaak van de Rijmheide slaat aan . We blijven ook de volgende jaren kritisch elke editie bekijken in de redactiegroep. Ook dit medium blijft constant in beweging. Door het grote bereik is een blijvende investering in de gedrukte en digitale versie van het magazine nodig.

Gemeentelijk meldpunt.

Het nieuwe gemeentelijke meldpunt waar burgers problemen kunnen signaleren, moet ook de volgende jaren verder worden uitgebreid met een automatisch opvolgsysteem.

Open data maar geen Free data.

We pleiten voor een open datastructuur. Open data zijn openbare, niet-persoonsgebonden gegevens die te hergebruiken zijn. Ze helpen ons de dienstverlening naar onze inwoners te verbeteren. Let wel: “open data” is niet hetzelfde als “free data”! Door een doordachte codering beveiligen we uw persoonlijke gegevens maximaal. Met de zaak Facebook in het achterhoofd beseffen we allemaal dat onze privacy onder druk komt te staan. Met veilige cloud- en blockchaintoepassingen investeerde onze gemeente in hoogtechnologische vooruitgang en zijn we koploper in Vlaanderen. Ook de volgende 6 jaar moet we een krachtdadig beleid voeren om onze privacy te vrijwaren.

Persoonlijke internetpagina voor elke inwoner.

Door gebruik te maken van een persoonlijke internetpagina kunnen burgers het gehele traject van hun dossier, vraag of melding volgen. Dit is een belangrijke investering in de verbetering en transparantie van onze dienstverlening.

Personeelsbeleid

Een sfeervolle kerstverlichting, een nette begraafplaats om dierbaren te herdenken, een leuk aanbod aan muzikale voorstellingen, … De gemeentelijke medewerkers maken achter de schermen dagelijks deel uit van jouw leven als inwoner, werknemer of ondernemer in Bonheiden-Rijmenam. Ze zorgen ervoor dat iedereen zich thuis voelt in onze gemeente en kan rekenen op een veilige woonomgeving.

Actualisatie tweede pensioenpijler en maaltijdcheques.

Een gemeente kan maar goed draaien dankzij haar personeel. Daarom hecht N-VA veel belang aan investeren in het welzijn van het gemeentepersoneel. Vorming, ondersteuning, teambuilding en welzijn op het werk zijn essentieel om een kwalitatieve en klantvriendelijke service te garanderen. Een correcte verloning en doorgroeimogelijkheden zorgen voor gemotiveerde medewerkers. In de volgende bestuursperiode willen wij daarom de tweede pensioenpijler verhogen en de maaltijdcheques aanpassen aan de gangbare maatstaven.

Integratie personen met een beperking.

In een welvarend Vlaanderen is integratie van mensen met een beperking een must. Onze partij streeft naar een aanwervingsbeleid waarbij geen onderscheid wordt gemaakt op basis van beperkingen.

Centraal aanspreekpunt gemeente en OCMW.

N-VA wil gemeentelijke dienstverlening stroomlijnen en praktischer maken met één centraal aanspreekpunt. In de volgende bestuursperiode gaan we het OCMW verankeren in de gemeentelijke dienstverlening.

Begraafplaatsen

Een dierbare verliezen is een persoonlijk en pijnlijk proces. N-VA begrijpt dat er vaak individuele behoeften zijn om een gepaste plek te voorzien voor een laatste rustplaats. Een verruiming van de keuzevrijheid en een duurzame aanpak zorgen voor een herwaardering van onze begraafplaatsen.

Vergroening begraafplaatsen.

Samen met de provincie werd er een plan uitgewerkt voor de vergroening van de begraafplaatsen. Door het verbod op het gebruik van onkruidverdelgers is het niet altijd even makkelijk als vroeger om begraafplaatsen proper te houden. Onze gemeentediensten doen hun uiterste best om voor een nette omgeving te zorgen. N-VA wil de uitvoering van het plan in de volgende jaren voltooien.

Asverstrooïng in de Dijle.

N-VA wil ook tegemoetkomen aan de diverse noden die nabestaanden hebben bij het zoeken naar een laatste rustplaats voor hun overledenen. Na de plaatsing van steigers in de Amerstraat wil N-VA asverstrooiing in de Dijle mogelijk maken. Met een passend kunstwerk op de begraafplaats aan de Weynesbaan in Rijmenam wil N-VA een gedenkplaats voorzien voor nabestaanden die kiezen voor asverstrooiing. Ook de mogelijkheden voor een natuurbegraafplaats - een uitstrooibos met boomurnen - moet onderzocht en indien mogelijk gerealiseerd worden.

 

Gemeentelijke Associatie met Keerbergen

Alles alleen doen is optellen, samenwerken is vermenigvuldigen. Een gezegde waar iedereen het over eens is. Dat het onderwerp van gemeentelijke fusies dan niet ver af is, is ook een feit. Maar volgens ons niet de eerste en enige mogelijke stap. Door de gelijkaardige demografie is Keerbergen een natuurlijke bondgenoot. We werken nu al nauw samen met GC Den Bussel op vlak van culturele programmatie.

N-VA wil tijdens de volgende legislatuur werk maken van een gemeentelijke associatie met Keerbergen. Geen fusie maar een contractuele samenwerking op verschillende thema’s zoals cultuur, sport maar ook ICT-infrastructuur of gespecialiseerde opdrachten van de technische dienst. Zo zorgen we voor meer efficiëntie en een betere service voor u als inwoner

Gezondheid

Gezondheid en geluk hangen nauw samen. Ze lopen als een ‘gele’ leidraad door de doelstellingen van onze volgende bestuursperiode. Heel veel mensen zijn enthousiast en bewust bezig met hun gezondheid. En vrijwel iedereen is begaan met zijn eigen gezondheid of met die van zijn naasten. Met N-VA willen we op een toegankelijke manier de inwoners van Bonheiden-Rijmenam helpen om in hun leef-, woon- en werkomgeving gezond te leven.

Think Pink gemeente.

Sinds 2013 is Bonheiden een Think Pink gemeente. Dat wil zeggen dat we onze burgers infomeren en communiceren over de preventie van borstkanker. De kennis die aanwezig is bij lokale verenigingen, zorgverstrekkers, organisaties en geëngageerde inwoners hebben we gebundeld in de werkgroep Gezondheid. Die heeft tot doel het gezondheidsbeleid in Bonheiden-Rijmenam te promoten. Als gemeente vervullen we hierin een coördinerende rol.

Maand van de gezondheid.

Met een nieuw initiatief “Maand van de Gezondheid”, gaan we via preventie en sensibilisering onze inwoners informeren en aanzetten tot gezonde voeding en beweging. Door dit project in te passen in een samenwerking tussen de gemeentelijke diensten, lokale verengingen en sportclubs, kunnen we maximale resultaten behalen. Preventiecampagnes zoals bloeddonatie, darmkankerscreening, borstonderzoek, orgaandonatie, mentale gezondheid,… krijgen de volle steun van de gemeente, zowel op het vlak van communicatie als bij het ter beschikking stellen van accommodatie. Een centraal informatiepunt moet ervoor zorgen dat inwoners gemakkelijk hun weg vinden binnen het zorgaanbod.

 

Seniorenbeleid

De vergrijzing van de samenleving, waarbij we met z’n allen steeds ouder worden, gebeurt ook in Bonheiden-Rijmenam. Dit zorgt voor de nodige uitdagingen waar we positief op willen reageren. Hiervoor denken we aan volgende actiepunten.

Sociale assistentiewoningen.

Het woonproject Olmenlaan moet voor ons een site met sociale assistentiewoningen worden. Samen met de seniorenraad willen we graag een seniorenbeurs organiseren. Dit evenement groepeert alle informatie en beschikbare dienstverlening voor senioren.

Buurtwerking.

Een buurt is meer dan een plaats waar je woont en slaapt. Buurten zijn een ontmoetingsplaats voor mensen en passanten. Verenigingen, overheden en handelaars bepalen er de dynamiek. N-VA wil de voortrekker zijn om, samen met vrijwilligers, een goede buurtwerking te ontwikkelen die vereenzaming tegengaat. Elk initiatief dat een buurtwerking stimuleert of onderhoudt, mag op steun rekenen van N-VA. Die steun kan zowel logistiek als financieel zijn.

Behoefteonderzoek senioren.

Een onderzoek naar de behoeften van onze ouderen, helpt om de juiste keuzes te maken in ons beleid. Bij het begin van de nieuwe bestuursperiode willen we hiermee starten.

Seniorenconsulent.

N-VA wil een seniorenconsulent aanstellen. Die moet ouderen helpen en ondersteunen om hun leven in onze gemeente vlot te organiseren. Door nog meer in te zetten op uitgebreide zorg aan huis is het voor meer senioren mogelijk om langer in hun eigen woning te blijven.

Woonzorgzones.

Een van de mogelijkheden die N-VA wil onderzoeken zijn woonzorgzones. Woonzorgzones omvatten voorzieningen voor ouderen en personen met een beperking, met een mogelijkheid tot bv. het oproepen van hulp of van een 24-uurpermanentie. Binnen deze woonzorgzones leven ook jonge gezinnen. Door alle bevolkingsgroepen te integreren in deze woonzorgzones, gaat men vereenzaming tegen. Kleinschalig gemeenschappelijk wonen is een andere mogelijkheid. Met de nodige financiële en praktische ondersteuning kan een grote villa omgevormd worden tot een gezellig “pensionnetje” met meerdere kamers en de nodige voorzieningen (gemeenschappelijke living, keuken, ...). N-VA streeft naar een gemeente met het label ‘geschikt voor alle leeftijden’.

Ruimtelijke Ordening

In Bonheiden-Rijmenam willen we de leefruimte inrichten met kwaliteit voor de mens en bescherming voor plant, dier en bodem. We bouwen aan een gezellige dorpskern met respect voor historisch erfgoed en een duurzaam milieubeleid. Innovatieve en ecologische oplossingen staan centraal in de visie van N-VA. Hierdoor won onze gemeente de Agoria Smart City Award. Dat we de juiste keuzes maakten is duidelijk. Dat willen we ook blijven doen in de volgende bestuursperiode

Gemeentelijk drone-reglement.

E-commerce groeit nog elke dag. Vanuit je zetel een bestelling doen bij jouw favoriete handelaar en de pakjes komen naar je toegevlogen. Dit wordt de realiteit. Daarom moeten wij bepalen waar deze drones boven onze gemeente mogen vliegen en nog belangrijker: waar zeker niet. Nieuwe technologieën moeten kansen krijgen, maar onze privacy moeten we maximaal vrijwaren.

Deelauto-verordening voor projectontwikkelaars.

Dat de capaciteit van onze wegen zijn maximum heeft bereikt, daar is iedereen het over eens. N-VA wil een volwaardig alternatief voor de tweede gezinswagen ontwikkelen. Met een deelauto- reglementering willen we bouwpromotoren aanzetten om een deel van de parkeerplaatsen om te zetten in een aanbod van deelwagens. Een duidelijke win-win voor iedereen: voor de bewoners, voor de promotor en voor het mobiliteitsbeleid van de gemeente.

Herziening gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

Het ruimtelijk beleid verandert voortdurend. Dat brengt met zich mee dat het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan na 12 jaar aan aanpassing toe is. In dit plan worden de zones voor wonen, werken, natuur en recreatie bepaald.

Rechtszekerheid voor ALLE zonevreemde woningen.

N-VA wil meer rechtszekerheid voor alle zonevreemde woningen in onze gemeente. We bestuderen ook nauwlettend de nieuwe bosplannen en de befaamde “betonstop”. Ook willen we verschillende stiltegebieden voorzien. Zo kunnen we in onze leefomgeving een duurzaam regionaal beleid voeren.

Masterplan Kerkplein en omgeving.

Doorheen de geschiedenis van Bonheiden was het kerkplein het kloppend hart van de gemeente. Het vervult ook vandaag nog een beeldbepalende rol. N-VA wil samen met de inwoners een masterplan opmaken. De typische kenmerken van ons kerkplein behouden en toch nieuwe dorpsontwikkelingen mogelijk maken, daar gaan we voor! De vraag naar extra HORECA nemen we op in het plan. Hiermee verzoenen we traditie en vernieuwing op een kwaliteitsvolle wijze.

Ruimtelijk uitvoeringsplan Meurop

(Oude Keerbergsebaan- Brughoevestraat).

Met de opmaak van het RUP-Meurop scheppen we kansen voor de herbestemming van de oude industriële bedrijfssite in Rijmenam. We gaan volop voor kwaliteitsvol, betaalbaar en kindvriendelijk wonen in een groene omgeving. Bijkomend zorgen wij voor nieuwe recreatieve mogelijkheden en extra beschermd natuurgebied in de schoot van de Dijlevallei.

Ruimtelijk uitvoeringsplan Gestelhoflei 2 (buurt containerpark).

Economische activiteiten zijn voor onze gemeente een belangrijke bron van welvaart. Wij willen dan ook al het mogelijke doen om wonen en werken in eigen streek nog meer kansen te geven. Met de opmaak van het RUP Gestelhoflei 2 willen wij duurzame, kleine en middelgrote ondernemingen aantrekken. Door de nabijheid van de R6 is een vlotte en veilige bereikbaarheid verzekerd.

Ruimtelijk uitvoeringsplan Bonheiden-centrum.

Het RUP Rijmenam centrum werd al enige tijd terug opgemaakt en goedgekeurd. Ook voor die andere belangrijke dorpskern, Bonheiden centrum, moet een RUP opgemaakt worden. Het startschot daartoe werd inmiddels gegeven. In overleg met onze inwoners zoeken we naar ruimtelijke oplossingen voor onze dorpskern. De historische identiteit verzoenen met hedendaagse noden is een uitdaging die we graag samen aangaan. Het versterken van de dorpskern neemt hierin een centrale rol. Ons doel is de leefbaarheid en veiligheid van het centrum te bevorderen zonder de aantrekkingskracht van onze handelszaken uit het oog te verliezen.

*RUP = Ruimtelijk Uitvoerings Plan. Een ruimtelijk uitvoeringsplan is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt

Toegankelijkheid

Gezond zijn lijkt voor velen vanzelfsprekend. Toch is dat niet altijd zo. Voor heel wat inwoners in onze gemeente zijn dagelijkse verplaatsingen een uitdaging. Voor hen willen we extra inspanningen leveren. Een betere toegankelijkheid voor personen met een beperking behoort tot het programma van N-VA. Een inclusieve maatschappij waar ieder individu evenwaardig is, daar werken we aan.

Voetpadenplan.

Een voetpadenplan zorgt voor een aangepaste infrastructuur voor mensen met een beperkte mobiliteit. Dit plan richt zich op de (her)aanleg van voetpaden. We denken hierbij aan volgende aandachtspunten: wegnemen van hindernissen, minimumbreedte vastleggen, maximale hellingsgraden bepalen, geleidingstegels voor blinden, …

Rolstoelvriendelijke parkeerplaatsen en leenrolstoelfietsen.

We voorzien meer rolstoelvriendelijke parkeerplaatsen met voldoende ruimte om in en uit een voertuig te stappen als passagier of bestuurder. Aan de haltes van De Lijn richten we rolstoel- en rollatorvriendelijke opstapplaatsen in. We investeren samen met de serviceclubs en onze burgers in leenrolstoelfietsen. Zo kan iedereen genieten van onze mooie fietsroutes.

Aangepaste dienstverlening.

De gemeentelijke websites en mobiele applicaties moeten voldoen aan de toegankelijkheidsnormen voor personen met een visuele en auditieve beperking. Kleur- en lettertypes kunnen worden aangepast en filmpjes worden voorzien van ondertiteling en audiodescriptie. Met een gemeentelijke aanmoedigingsprijs willen wij handelaars en vrije beroepen belonen die hun dienstverlening toegankelijk maken voor iedereen.

Ontspanning voor iedereen.

N-VA wil blijven investeren in voorleesboeken in de bibliotheek, die nu zeer in trek zijn bij personen met een visuele beperking. Ook bij culturele evenementen moet er nog meer aandacht gaan naar algemene toegankelijkheid. Denken we maar aan de Zomerzondagen, Rijmrock, Nieuwjaarsdrink, enz.

Betaalbaarheid versterkt de toegankelijkheid.

N-VA wil dat onze gemeente mee instapt in “The European Disability Card” (EDC). Deze gratis kaart bevordert de toegang tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding (musea, pretparken, toeristische attracties, sportcentra, …) voor personen met een beperking en biedt hun een aantal voordelen. De kaart is internationaal te gebruiken en zorgt voor specifieke toegangstarieven of andere voordelen in cultuur, vrije tijd en sport. Naast de reeds bestaande jongeren- en seniorenpas krijgen we hiermee een volwaardige pas voor personen met een beperking.

Alle kinderen horen erbij.

N-VA wil bij de verdere uitwerking van de speelpleinwerking rekening houden met de noden van de andersvalide kinderen en investeren in o.a. rolstoelschommels en snoezelmatten. Het idee om kermisattracties te voorzien met maximale toegankelijkheid voor kinderen met een beperking willen we toetsen aan de haalbaarheid

Openbare ruimte

Inwoners van Bonheiden-Rijmenam houden van een rustige, groene omgeving met veel sociaal contact waar ze zich veilig voelen. Ze willen wonen in een dorp waar ze actief kunnen leven maar ook even op adem kunnen komen. De openbare ruimte bepaalt de identiteit van onze gemeente en neemt meteen ook de grootste hap uit onze gemeentelijke geldbeugel.

Rioleringswerken dé absolute prioriteit.

Ben jij bewoner van één van onderstaande straten? In het volgende bestuursakkoord zal onze partij de nodige budgetten vastleggen om de uitvoering van volgende rioleringswerken mogelijk te maken: Oude Baan en Bruinbeekstraat · Rivierenlaan, Dennenlaan, Taboralaan, Raambeeklaan, Watermolenstraat, Kleine Paalstraat en Nieuwe Dreef · Oude Booischotsebaan, Zonnebloemstraat, Leliestraat, Martstraat · Weynesbaan, Groothoflei, Weyneshoflei, Veldweg en Tinstraat · Harentslei, Krankhoeflei, Peulisbaan, Scherpstuklei, Schranshoeflei en Harentstraat · Lange Veldstraat en Dertien Eiken · Oude Schrieksebaan, Hellewelweg, Wittemhof, en zijstraat Weynesbaan · Meiboomstraat, Otterhoekstraat, Plasstraat en Brandstraat · Stuyvenbergstraat, Meiboomstraat, Reetlei en Doornlaarsstraat · Weyneshoflei, Molenlei, Plaslei en Plasstraat · Boeimeerstraat en Korte Veldstraat · Boeimeerstraat en De Bergen.

Een goed wegdek voor meer veiligheid en comfort.

Naast de asfalteringswerken gekoppeld aan rioleringswerken moeten ook andere wegen regelmatig worden onderhouden en opgeknapt. Door daarin blijvend te investeren zorgen we voor meer veiligheid en minder hinder. Tussen 2019 en 2025 willen we prioritair onderstaande straten aanpakken: Dennenlaan, Eertberglei · Groothoeveweg · Harentstraat, Heitomme · Jachthoornlaan · Lange Dreef tussen Dennengeurlaan en Kruisstraat · Lange Veldstraat · Oude Keerbergsebaan · Pelgrimstraat · Rehaegenstraat · Toegangsweg kasteel Zellaer · Uyerenboslaan · Varenweg, Watermolenstraat ·Zilverberklaan

Uiteraard willen wij ook andere noodzakelijke herstellingen op het hele grondgebied uitvoeren.

TOEKOMSTRIJMENAM.BE

De grote werken in Rijmenam-centrum hebben hun verloop.    Verdere nauwe opvolging en afwerking van de plannen met zo weinig mogelijk overlast voor de inwoners en handelaars is uiteraard vanzelfsprekend. Er is de speciale website die de inwoners voortdurend informeert. We houden ze op de hoogte via www.toekomstrijmenam.be van de laatste ontwikkelingen.

Heronderhandeling met Pidpa en Provincie Antwerpen.

Een belangrijk thema: grachten beschermen onze woningen tegen wateroverlast. N-VA wil met Hidrorio/Pidpa (de beheerder van onze grachten) het bestaande onderhoudsplan herbekijken en aanpassen. Eenzelfde oefening willen wij maken voor de onderhoudscyclus van onze beken en waterlopen die onder het beheer staan van de provincie Antwerpen.

Extra investeringen in gespecialiseerd technisch materiaal.

Onze medewerkers bij de Technische Dienst vormen een sterke, gedreven ploeg. Om hen toe te laten jou nog beter en sneller van dienst te zijn, willen we extra investeren in gespecialiseerd materieel.

Een extra vuilzuiger moet de komende jaren naast de dorpskern van Bonheiden ook die van Rijmenam permanent netjes houden.

Een vrachtwagen met laadklep moet dan weer zorgen voor snellere én veiligere levering van uitleenmateriaal.

Ook voor vernieuwende oplossingen om onkruid milieuvriendelijk te bestrijden wil onze partij bijkomende middelen voorzien

 

 

 

Sociaal beleid

Of je nu aan de kerk in Bonheiden woont, in de Lange Dreef in Rijmenam of in de straatjes rond het kasteel van Zellaer … overal in onze gemeente heerst de warmte van een gezellig dorpscafé. Iedereen die wil, kan erbij horen en er zich thuis voelen. N-VA wil een sociaal beleid waar zoveel mogelijk mensen van kunnen genieten.

Inkanteling OCMW.

Vanaf januari 2019 zal er maar één lokaal bestuur zijn. De overheveling van de OCMW-taken binnen het gemeentebestuur zal op termijn leiden tot meer efficiëntie van het gemeentelijk sociaal beleid. Om de dienstverlening te garanderen werken we aan één laagdrempelig welzijnsonthaal. Met deze noodzakelijke reorganisatie wil N-VA een veel breder publiek bereiken.

Mantelzorgtoelage.

Personen met een zorgbehoefte wensen zo lang en zo comfortabel mogelijk te leven in hun vertrouwde omgeving. Mensen die zich bekommeren om zorgbehoevende mede-inwoners, verdienen alle respect. Door hun een mantelzorgtoelage toe te kennen, geven we alvast een blijk van waardering. N-VA wil deze gemeentelijke mantelzorgtoelage realiseren.

 

Openbaar groen

Bonheiden-Rijmenam is sinds mensenheugenis de groene long van het arrondissement Mechelen. De mooie natuur en het residentieel karakter zijn de voornaamste troeven van onze gemeente. Die moeten we blijven koesteren.

Raamcontract tuinonderhoud en groepsaankoop haagplanten.

N-VA wil een raamcontract onderhandelen met tuinaanleggers. Zo bieden we onze burgers de mogelijkheid om snel, effectief en betaalbaar geholpen te worden bij de nodige snoeiwerken en het heraanplanten van streekeigen bomen. Inwoners willen wij de kans bieden om samen haagplanten aan te kopen. Deze groepsaankoop drukt de prijs en brengt meer structureel groen in ons straatbeeld.

Blijven investeren in bijenvriendelijke planten.

Met N-VA aan het roer willen we blijven investeren in onze pleinen en perken met streekeigen en bijenvriendelijke planten en bloemen.

Actie Bonheiden Boomt.

Bomen staan centraal in de actie ‘Bonheiden Boomt’. Dit initiatief wil mensen aanzetten tot het planten van bomen. De voordelen van bomen zijn talrijk: het zuiveren van de lucht, verkoeling in de zomer, het voorkomen van overstromingen door hun waterbergend vermogen, … Maar bovendien heeft onderzoek uitgewezen dat mensen gezonder en gelukkiger zijn in een groene woon- en werkomgeving. Daarom willen we de actie “Bonheiden boomt” ook in de volgende bestuursperiode verder zetten.

Mobiliteit

Mobiliteitsmaatregelen hebben invloed op ons dagelijks leven. Ons professionele leven, gezondheid, milieu, gezin, … hebben raakpunten met het thema mobiliteit. Onze 15.000 inwoners zijn dagelijks ervaringsdeskundigen. Elke deelnemer aan het verkeer heeft zijn persoonlijke mening. N-VA is zich hiervan bewust: elke mobiliteitsmaatregel is een aanpassingstraject! Maar… ook hier is stilstaan achteruitgaan.

Actualisatie Mobiliteitsplan 2006 -2018.

In 2019 moet het gemeentebestuur het mobiliteitsplan actualiseren. De Vlaamse overheid verplicht ons daartoe. Dit najaar zal onze mobiliteitsdienst het project voorbereiden met de ondersteuning van de universiteit van Hasselt. Dit zal bestaan uit een evaluatie van de huidige situatie, inspraak- momenten van de inwoners en een studie die het verplaatsingsgedrag in de toekomst in kaart brengt. Wij gaan voor een grondige evaluatie van het mobiliteitsplan dat in 2006 werd goedgekeurd zonder de belangrijkste pijler “verkeersveiligheid” uit het oog te verliezen.

GO –For –Zero.

N-VA wil verder gaan op de ingeslagen weg van die verkeersveiligheid. Bonheiden- Rijmenam moet ook de volgende jaren meewerken aan het initiatief van gouverneur Cathy Berx:“Go For Zero” of geen verkeersdoden op ons grondgebied.

Alles in beweging houden.

Onze mobiliteitsvisie heeft als doelstelling de pendelaars terug de nodige ruimte op de weg te geven door volop in te zetten op maximale doorstroming op de hoofdassen. Via parallelle veilige fietsroutes verleiden we de inwoners om zich meer te verplaatsen met de fiets. Kortom een win- winsituatie voor autobestuurder en fietser. De afgelopen 6 jaar is deze visie al sterk uitgewerkt en ook deels in de praktijk gebracht. Maar zoals in het verkeer alles in beweging is, zal het werk nooit af zijn. Dat maakt het boeiend, maar ook niet eenvoudig. N-VA laat zich bijstaan door de beste experten van het land om tot een uitgebalanceerd en kwaliteitsvol mobiliteitsbeleid te komen.

Meer overdekte fietsstallingen en oplaadpunten.

Het fietsbeleidsplan dat in 2014 unaniem is goedgekeurd in de gemeenteraad, is een goede basis om verder te werken aan het comfort en de veiligheid voor onze fietsers. Meer overdekte fietsstallingen en oplaadpunten voor elektrische fietsen, willen we in de volgende beleidsperiode gerealiseerd zien.

Investeringen in ANPR en mobiliteitsscanners.

Digitalisering zal ons helpen specifieke verkeersregels van onze fietsstratenroutes beter te handhaven. Onze burgemeester diende hiervoor bij de Vlaamse Overheid een subsidiedossier in ter waarde van 750.000 euro.

Nieuw fietspad Weynesbaan, Dijleweg, Hollakenbaan en Boortmeerbeeksesteenweg.

Het bestuur maakte de laatste jaren al werk van een intergemeentelijk fietsdossier (Putte-Bonheiden) voor de aanleg van een 3 meter breed afgescheiden fietspad op de Weynesbaan. Voor N-VA is dit een prioritair dossier en we verwachten dat de werken starten in 2019. Ook de heraanleg van het fietspad op de Dijleweg, de Hollakenbaan en de Boortmeerbeeksesteenweg moeten voor ons mee in het bestuursakkoord.

Te voet was je er al ...

N-VA wil de volgende bestuursperiode daarom werk maken van een voetpadenplan. Verhardevoetpadenincombinatie met groene bermen zijn positief voor de veiligheid, het leefmilieu en de bereikbaarheid van het centrum. De Berentrodedreef moet voor ons bij voorrang worden aangepakt.

Aanleg 2 Mobipunten.

Metdeaanlegvan 2 Mobi-punten( De Wisselen Ludwina) brengenweverschillendevervoersmiddelen samen op één plek. Dit geeft reizigers (ook diegene met een mobiliteitsbeperking) makkelijke overstapmogelijkheden en extra comfort.

Slim parkeren zonder parkeerschijf.

Na de 6 digitale kortparkeerplaatsen zal N-VA alle parkeerplaatsen digitaliseren om te zorgen voor meer parkeercapaciteit in de dorpskernen van Bonheiden-Rijmenam. Parkeren wordt eenvoudiger en blijft kosteloos. Door gebruik te maken van sensoren maken we de parkeerschijf in onze gemeente overbodig.

Pilootproject buurtbus.

Flexbussen zijn kleinere busjes die hun route aanpassen aan het passagiersaanbod. Indien we dit collectief vervoersmiddel aanbieden zijn er liefst 75 extra opstapplaatsen in Bonheiden- Rijmenam. Met dit programmapunt maken we openbaar vervoer voor iedereen in Bonheiden- Rijmenam toegankelijk.

Busje komt zo.

Als actief lid van de vervoersregio Mechelen wil N-VA haar voortrekkersrol blijven vervullen. Een efficiënt kernnet van De Lijn moet de grote assen tussen Keerbergen/Mechelen en Heist-op- den-Berg/Mechelen bedienen en toegankelijker maken.

Herinrichten kruispunten.

De volgende kruispunten moeten voor N-VA worden heraangelegd om te voldoen aan de nieuwe verkeersnormen: Dorp/Guido Gezellelaan, Guido Gezellelaan/Schommen, Schoolstraat/Van de Reecklaan, Rijmenamseweg/Vagevuurlaan, Plasstraat/Weynesbaan en de rotonde Hollakenbaan.

Parkeerplaatsen voor personen met een mobiliteitsbeperking.

Al onze inwoners hebben recht op een actief en sociaal leven. Naast de bestaande parkeerplaatsen voor mindervaliden, zullen we bijkomend parkeerplaatsen inrichten voor personen met een mobiliteitsbeperking.

 

GROENE GEMEENTE, GELUKKIGE GEMEENTE

Onze gemeente staat bekend als de groene oase in de provincie Antwerpen. N-VA wil ervoor zorgen dat dit ook in de toekomst zo blijft en nog toeneemt. Het gemeentebestuur en de inwoners zijn hier betrokken partij. Bonheiden-Rijmenam heeft al heel wat onderscheidingen behaald voor haar bijenvriendelijk beleid. Met gemeenteraadslid en imker Emily Demandt hebben we alvast de nodige kennis in huis om dit beleid verder te zetten. Je kan hier zelf ook je steentje bijdragen door bijenvriendelijke bloemen jouw tuin te laten sieren. Inspiratie hiervoor is te vinden op volgende website: http://users.telenet.be/imkerbondzoersel/bijenplanten.html

Sensoren en camera’s tegen zwerfvuil.

Niets zorgt voor meer ergernis dan de hardnekkige problemen van zwerfvuil en sluikstorten. Met sensibilisering, sociale controle en doortastende handhaving wil N-VA hier de strijd aangaan. Door het inzetten van hoogtechnologische sensoren en camera’s verhogen we de pakkans voor hardnekkige overtreders.

Selectieve inzameling kattebakvulling.

Na een grondige evaluatie van de inhoud van de openbare vuilbakken hebben we vastgesteld dat kattenbakvulling zwaar doorweegt in de ophaalkosten. We gaan op zoek naar een oplossing om kattenbakvulling gescheiden in te zamelen en te recycleren.

Uitvoering klimaatplan en bosbeheersplan.

N-VA werkt actief mee aan het gemeentelijke klimaatplan. Door de ondertekening van de Europese burgemeestersconvenant engageert ook onze burgervader zich om CO2-uitstoot tegen 2030 af te bouwen. Om onze bossen, parken en pleinen beter te kunnen beheren, is de opmaak en uitvoering van een beheersplan een noodzakelijke taak in de volgende bestuursperiode.

Projectplan onkruid.

Onkruidverdelgers zijn al enkele jaren verboden op het openbaar domein. Maar onkruid voorkomen is nog een betere keuze. N-VA wil dan ook een projectplan opmaken dat duidelijk weergeeft hoe de gemeentediensten op een onderhoudsvriendelijke manier onkruidgroei tegen kunnen gaan.

Slimme subsidies milieuvriendelijke investeringen.

N-VA wil milieuvriendelijke investeringen financieel ondersteunen en verder ontwikkelen voor inwoners die o.a. ecologische bouwmaterialen gebruiken, energiebesparende ingrepen verrichten, bijdragen aan landschapselementen.

Thermische scan gemeente en duurzaamheidscoaches.

Om te weten welke aanpassingen aan je woning het meest opbrengen, willen we een thermische scan laten uitvoeren van alle woningen. Onvoldoende geïsoleerde daken worden hierbij in beeld gebracht. Zo kan je als inwoner heel concreet de nodige maatregelen nemen. Via duurzaamheidscoaches wil N-VA inwoners helpen juist te kiezen bij het energiezuiniger maken van hun woning.

 

DIERENWELZIJN

Hondenweide en hondenpoepbuizen.

Minister Ben Weyts heeft de laatste bestuursperiode werk gemaakt van een echt dierenwelzijnsbeleid in Vlaanderen. Ook wij hebben niet stilgezeten. Sinds 2013 heeft Bonheiden een schepen van dierenwelzijn. N-VA wil in 2019 overgaan tot de realisatie van 2 hondenweides (Bonheiden en Rijmenam). Ook de plaatsing van hondenpoepbuizen moet mee opgenomen worden in het nieuwe bestuursakkoord.

Diervriendelijk vuurwerk.

Om vuurwerk af te schieten in onze gemeente is een vergunning steeds verplicht. Onze partij wil in deze voorwaarden het diervriendelijk stil vuurwerk opleggen.

Aanleg recreatieve Ruiterroute.

Het paard en de ruitersport zitten in het DNA van onze gemeente. Met verschillende maneges, een hippisch centrum waar internationale, nationale en regionale wedstrijden worden georganiseerd en zelfs een paardenmuseum heeft Bonheiden-Rijmenam een sterke reputatie opgebouwd. Daarom investeren we ook verder in deze sport. We werken ook samen met Natuurpunt om een ruiterroute uit te bouwen.

Partner dierenbescherming Mechelen.

Onze gemeente is partner in de hernieuwde dierenbescherming van Mechelen. Ook in de toekomst zullen wij actief blijven meewerken aan een diervriendelijk opvangbeleid van verloren en verwaarloosde dieren in onze regio.

Cultuurbeleid

Voor N-VA is cultuur de weergave van identiteit, het delen van emoties en een manier van individuele expressie. Cultuur bevordert de creativiteit en verrijkt de geesten. Zowel voor jong als oud draagt cultuur bij tot persoonlijke ontwikkeling.

Overkapping Amfitheater G.C. ‘t Blikveld.

Het achterliggende amfitheater biedt heel wat mogelijkheden voor feestelijkheden en voorstellingen in open lucht. Zowel het Bonheidansfestival als de Nieuwjaarsdrink voor de bevolking beleefden er geslaagde edities. N-VA wil de mogelijkheden van deze buitenruimte optimaal benutten. Een verrijking van de culturele programmering in de lente- en zomerperiode zal het sociale weefsel van onze gemeente nog versterken. Om voorstellingen in de open lucht een maximale beleving te bieden met minimale impact van weerschommelingen, willen we een overkapping van het amfitheater onderzoeken. Uiteraard met aandacht voor de achterliggende bewoners. Denk hierbij aan akoestische sets waarbij het concept van een amfitheater volledig tot zijn recht komt.

Één abonnement voor G.C.’t Blikveld en G.C. Den Bussel.

In zijn 20-jarig bestaan heeft ‘t Blikveld altijd een succesvolle programmering gerealiseerd. Om aan de vraag van onze cultuurminnende inwoners te voldoen, is er soms te weinig capaciteit in het cultureel centrum. Een samenwerking met onze buurgemeente Keerbergen biedt mogelijkheden. Zo kunnen we de abonnementsformule verruimen met een breder aanbod en grotere producties.

 

Erkende erfgoed gemeente.

Op de gemeenteraad van 25 april 2018 drong de N-VA-fractie met succes aan op de aankoop van erfgoedsite ’t Smiske. Ondertussen werd deze beslissing uitgevoerd en kan deze erfgoedparel in Rijmenam voor de volgende generaties bewaard blijven. Met onze initiatieven streven we ernaar om als erfgoedgemeente erkend te worden. Hierdoor kunnen we maximaal gebruik maken van beschikbare subsidies om ons patrimonium zelf te beheren.

 

Renovatie Zaal Sint Martinus en G.C. Krankhoeve.

In onze gemeente zijn er nog twee waardevolle locaties waar cultuur het hoge woord voert: de Krankhoeve en zaal Sint-Martinus. N-VA zal met een duurzaam renovatieplan de toekomst van beide locaties verzekeren met aandacht voor het cultuurhistorisch karakter van beide gebouwen

Bibliotheek

De rol van de bibliotheek is de laatste jaren erg veranderd. Het is een ontmoetingsplek waar kennis en verhalen worden gedeeld tussen bezoekers en organisaties. Deze kennisdeling gebeurt door klassieke dragers als boeken maar ook via nieuwe media.

Leesterras en spelotheek in onze bibliotheek.

Een leesterras met aangenaam koffiehoekje wordt de ideale plek voor ouders om op hun lezende kinderen te wachten, waar studenten hun examens kunnen voorbereiden of partners elkaar kunnen terugvinden na een uurtje snuisteren in  de  bib.  Een spelotheek met fijne gezelschapsspellen biedt nog een extra portie plezier.

 

 

Toerisme

Een mooie oppervlakte aan natuurgebied, historische trekpleisters, diverse wandel- en fietsroutes en heerlijke horecagelegenheden, … Bonheiden-Rijmenam heeft heel wat toeristische troeven. N-VA wil die uitdragen in een toerismebeleid voor nieuwsgierige bezoekers, fiere inwoners en tevreden ondernemers.

Streekproduct als culinaire ambassadeur voor onze gemeente

In 2015 werd de artisanale praline het ”Bonheids Bruiserke’ verkozen tot streekproduct. Onze gemeente heeft nog heel wat andere regionale specialiteiten. De komende jaren zullen we het potentieel van onze streek- en hoeveproducten verder uitbouwen.

Samenwerking opzetten met Sint-Katelijne-Waver en Cultuurstad Mechelen.

N-VA wil verschillende arrangementen uitwerken waarbij onze lokale trekpleisters gecombineerd worden met recreatieve of culinaire activiteiten. Weinig gemeenten beschikken over een gelijkaardig potentieel aan wandel-, fiets- en ruiterroutes doorheen mooie en historische plaatsen zoals Bonheiden-Rijmenam. Door nauwer te gaan samenwerken met onze buurgemeenten zetten we onze regio nog sterker op de toeristische kaart.

Domein Kasteel Zellaer uitbouwen tot toerismemagneet van de regio.

Met de deelaankoop van het kasteeldomein Zellaer beschikt onze gemeente over een toeristische hotspot. Samen met Kempens Landschap bouwen we die uit tot een recreatieve toplocatie. Het domein combineert enkele sterke troeven van onze gemeente: een mooie erfgoedlocatie en prachtige natuur.

Sportbeleid

Sporten en beweging hebben een positieve invloed op de gezondheid, het sociaal contact en het geluksgevoel van onze inwoners. Om goed te kunnen sporten en bewegen is het belangrijk om over de juiste infrastructuur te beschikken. Zowel buiten- als binnensporters hebben diverse mogelijkheden in onze gemeente. Een mountainbikeroute, een atletiekpiste, een multifunctionele sporthal met dojo, mooie wandelpaden en verschillendenvoetbalveldenzorgenvooreenruimsportaanbod. N-VA wil blijven investeren in goede sportinfrastructuur.

Extra sporthal en sportinfrastructuur in Rijmenam.

N-VA is er zich van bewust dat het bouwen van bijkomende infrastructuur voor zaalsporten noodzakelijk is om onze sportclubs verder te laten groeien. Ze kiest er dan ook resoluut voor om tijdens de volgende legislatuur op zoek te gaan naar extra middelen om hierin te investeren.

Extra overdekte petanquebanen.

De renovatie van sportinfrastructuur op de site Berentrode wordt in de volgende legislatuur doorgevoerd. Hierbij zorgen wij o.a. voor bijkomende overdekte petanquebanen.

Juridische en organisatorische ondersteuning voor sportclubs.

Sportverenigingen hebben heel wat uitdagingen. Ze organiseren diverse activiteiten voor specifieke doelgroepen of werken samen met andere verenigingen. De bestuurders van sportclubs zijn verantwoordelijk voor het juridische en financiële beheer van hun vereniging. Ook wat betreft coaching van sporters en het inzetten van vrijwilligers, dragen ze een grote verantwoordelijkheid. Met een sterk sportbeleid wil N-VA hen in de toekomst nog meer en beter van dienst zijn. Een klantgerichte sportdienst is essentieel om de clubwerking te ondersteunen. Onze partij wil dat onze gemeente een grotere rol speelt bij het aanbieden van lokale of regionale samenwerkingsverbanden met scholen, andere clubs en verenigingen, G-sport of sociale instanties.

Investeren in mobiele sporttoestellen.

N-VA zal burgerinitiatieven om mensen aan het bewegen en sporten te krijgen ondersteunen. Dit kan zowel met financiële middelen als logistieke hulp, bijvoorbeeld het uitlenen van mobiele sporttoestellen).

Aanleg kunstgrasveld op site Berentrode.

Onze partij wil investeren in een kunstgrasveld op de site Berentrode. Hierdoor kunnen verschillende sportdisciplines op eenzelfde terrein plaatsvinden. Deze maatregel komt in aanmerking voor subsidies van onze minister van Sport Philippe Muyters.

Fit-o-meter , looppiste en wandelpad in Bonheiden en Rijmenam.

Ook voor individuele sporters die niet aangesloten zijn bij een sportclub moet onze gemeente mogelijkheden voorzien. In Rijmenam werden reeds een looppiste en een wandelpad in domein Sluyts (Kastanjebos) aangelegd. Een fit-o-meter in de omgeving van de sportterreinen in Bonheiden zal ook daar de mogelijkheden tot individuele sportbeoefening stimuleren.

Jeugdbeleid

Onze jongste inwoners zijn onze toekomst. N-VA wil hen in Bonheiden-Rijmenam alle mogelijkheden bieden om te groeien. We beschikken in onze gemeente over een zeer uitgebreid aanbod aan jeugdwerking: Grabbelpas, zomerkampen, Wiebelboom, … Die willen we uiteraard blijvend ondersteunen.

Optimale werking Vrijetijdscentrum “De Splinter”.

Met de komst van het nieuwe vrijetijdscentrum “De Splinter” zetten we een gigantische stap vooruit in de uitbouw van het jeugdbeleid in onze gemeente. In samenspraak met de verschillende doelgroepen en verenigingen wil N-VA bekijken hoe we in het gebouw een optimale werking kunnen opstarten. Het nieuwe gebouw herbergt kinderopvang De Wiebelboom en beschikt over een grote en kleine polyvalente zaal. Het bijhorende splinternieuwe jeugdhuis garandeert dat ook onze jongeren er zich thuis voelen.

Maximale steun voor onze jeugdbewegingen.

Heel wat kinderen en jongeren maken deel uit van één van de vele jeugdbewegingen die Bonheiden- Rijmenam rijk is. De georganiseerde jeugdwerking (Scouts, Chiro,…) heeft een onmisbare sociale functie in onze gemeente. We willen ze de erkenning geven die ze verdienen en ze maximaal ondersteunen.

Jongeren krijgen inspraak via de jeugdmonitor.

Als N-VA vinden we het belangrijk om onze jongeren te betrekken bij het beleid dat we voeren. Hiervoor willen we gebruik maken van de Jeugdmonitor. Dit is een online bevragingstool van de Vlaamse overheid. De Jeugdmonitor helpt ons te luisteren naar de wensen en bezorgdheden van onze kinderen en tieners. Zo bouwen we ook voor hen aan een gemeente waar ze graag leven.

Kinderopvang

Kinderen vormen de toekomst van onze maatschappij. Onze waarden en normen geven we thuis door in het gezin, de kinderopvang, het onderwijs en het verenigingsleven. Met N-VA in het gemeentebestuur nemen we hier ook onze verantwoordelijkheid.

Extra investeren in kinderopvang.

Van onze inwoners is 80% tevreden over de kinderopvang in onze gemeente. Dit blijkt uit een onderzoek van de Vlaamse Gemeenschap. Toch is en blijft dit een uitdaging voor de toekomst. Onze gemeente heeft op dit ogenblik de oudste bevolking van de provincie Antwerpen. De komende 10 jaar wil N-VA daarom extra inzetten op het aantrekken van jonge gezinnen. Dit zal een grotere vraag naar kinderopvang met zich meebrengen. Onze partij wil daarop voorbereid zijn door de volgende 6 jaar de nodige investeringen te doen.

Financiële en logistieke steun onthaalouders.

Om te voldoen aan de strenge regelgeving gaan we onthaalouders ondersteunen met een gemeentelijke subsidie.

Loket van het kind.

Een digitaal “loket van het kind” met nuttige informatie voor ouders wordt onderdeel van de gemeentelijke dienstverlening.

Verdubbeling opvangplaatsen Wiebelboom.

In “De Splinter” krijgt de Wiebelboom een verdubbeling van het aantal opvangplaatsen. Ook in de buurt van de Rijmenamse dorpskern gaan we zorgen voor extra kinderopvang.

Dagopvang voor kinderen met een beperking

We ondersteunen initiatieven om kinderen/jongeren met een beperking dagopvang te bieden. Samen met de betrokken ouders wil de gemeente zoeken naar haalbare oplossingen.

Babytheek voor jonge ouders

Met de oprichting van een babytheek in samenwerking met de provincie Antwerpen willen we materialen zoals bvb. een badje, een wippertje, een reiswiegje, een draagzak e.a. op een duurzame manier uitlenen en gebruiken.

 

Onderwijs en kunstonderwijs

Via het onderwijs bereiden we onze kinderen voor op het leven. We delen er kennis en waarden over onze samenleving. Onderwijs legt de basis om onze welvaart en manier van leven door te geven. Om de integratie van nieuwkomers te bevorderen, is het kennen van de Nederlandse taal een absolute noodzaak.

Ook volwassenenonderwijs in Bonheiden-Rijmenam.

Dankzij onze burgemeester en de Vlaamse N-VA-fractie is het kunstencentrum ’t Kranske een volwaardige afdeling van het conservatorium en de tekenacademie van Mechelen. Een gevolg hiervan is dat in onze gemeente het kunstonderwijs voor volwassenen kan uitgebouwd worden.

Extra toelage voor kinderen maar ook voor volwassenen.

Door een gemeentelijke toelage wordt het inschrijvingsgeld voor al onze inwoners gelijkgesteld met dat van de Mechelaars. Ook de verdere uitbouw van de tekenacademie in onze gemeente blijft een goede zaak. Zoals sport belangrijk is voor onze lichamelijke gezondheid is kunst gezonde voeding voor onze geest.

In Bonheiden-Rijmenam spreekt men Nederlands.

Voor N-VA is het een uitgemaakte zaak: in de scholen van Bonheiden-Rijmenam spreekt men Nederlands in de klas én op de speelplaats. Andere talen kunnen we leren, Nederlands moet iedereen beheersen.

Alle kinderen verdienen onze steun.

Elk kind is even belangrijk, ongeacht de schoolkeuze. In de volgende bestuursperiode willen wij ons netoverschrijdend flankerend beleid voortzetten.

Extra lessen techniek en verkeer.

Meer lessen techniek, wetenschap en verkeer in de onderwijspakketten bereiden onze kinderen beter voor op de middelbare school.

 

Burgerzaken en bevolking

De dienst Burgerzaken is het contactpunt bij uitstek in jouw gemeente. Vreugde en verdriet gaan hier elke dag hand in hand, met meer dan 3.000 bevolkingsdossiers per jaar; geboortes, huwelijken en overlijdens.

Digitalisatie om jou te dienen.

N-VA wil verder investeren in een verregaande digitalisering: een noodzaak om onze dienstverlening zo efficiënt mogelijk te houden.

Jaarlijkse babyborrel.

De geboorte van een kind is een wonderlijk gebeuren. Voor N-VA mag deze gebeurtenis wat meer aandacht krijgen. Een jaarlijkse gemeentelijke babyborrel met de kersverse ouders staat op de agenda van nieuwe evenementen. Op die manier brengen we jonge gezinnen met elkaar in contact. Dat geeft ons ook de mogelijkheid extra informatie te geven over het aanbod aan kinderopvang, schoolkeuze, ...

Aanplanten geboorte- en tutjesboomgaard.

Om onze “nieuwkomertjes” vanaf de geboorte een boodschap van duurzaamheid mee te geven, wil N-VA starten met de aanplanting van een geboorte- en tutjesbos in onze gemeente. Een boomgaard met “vergeten” streekeigen fruitbomen kan deze rol uitstekend vervullen!

Ridderlijke ontvangst nieuwe inwoners.

Onze nieuwe inwoners worden jaarlijks hartelijk verwelkomd met een leuke activiteit. We nemen ze mee doorheen het aanbod van onze dienstverlening en verleiden ze graag met ons sportief en cultureel programma. Vanaf 2018 is dit moment gekoppeld aan de kasteelfeesten, een ideaal moment om ons erfgoed in de kijker te zetten.

Residenten van rust- en verzorgingstehuizen zijn voor ons volwaardige inwoners.

Het aantal inwoners in onze gemeente is belangrijk voor de berekening van het gemeentefonds en de personenbelasting, wat toch voor 70% onze inkomsten beïnvloedt. Door de vergrijzing telt onze gemeente veel rust- en verzorgingscentra. Veel van hun bewoners zijn niet in onze gemeente ingeschreven. N-VA wil bekijken hoe we deze mensen kunnen registreren als inwoner van onze gemeente.

Eerherstel voor Rijmenam

Gemeente Bonheiden wordt Bonheiden-Rijmenam?

Onze burgemeester samen met mandatarissen en bestuursleden bezocht de afgelopen jaren elke week 30 gezinnen voor een informele babbel over hun bezorgdheden en vragen. Meer dan 3000 huisbezoeken werden afgelegd.

Onze burgemeester luisterde aandachtig naar de grieven van de burgers.

Dat identiteit een zeer belangrijk thema is bleek ook uit de gesprekken. 42 jaar na de fusie van Bonheiden en Rijmenam blijkt nogmaals dat Rijmenammenaars hun thuis vooral Rijmenam blijven noemen.

Met andere woorden ; er blijft een vacuum in de doelstellingen van 1976 om van Bonheiden en Rijmenam één gemeenschap te maken.

N-VA wil dan ook de volgende bestuursperiode eerherstel voor Rijmenam.

Zoals heel veel verenigingen vandaag al Bonheiden en Rijmenam in hun naam dragen. Wil N-VA in 2019 een bevraging doen bij de inwoners om draagvlak te zoeken om de naam van de gemeente te wijzigen in Bonheiden-Rijmenam.

Naar analogie van bv Heusden - Zolder, Hamont – Achel of vanaf 1 januari 2019 Puurs-Sint Amands erkennen we beter de eigenheid en de identiteit van beide dorpskernen met een nog sterkere verbondenheid en een wil om samen één gemeente te vormen.

Ontwikkelingssamenwerking en kerkfabrieken

Een wereldwijde rechtvaardige samenleving vraagt om onze solidariteit. De inwoners van Bonheiden-Rijmenam hebben hun hart op de juiste plaats. Ze zijn vaak solidair geweest met minderbedeelden, ook buiten Vlaanderen. Ook het gemeentebestuur draagt zijn steentje bij.

35.000 euro per jaar voor de derde wereld.

N-VA wil ook de volgende bestuursperiode haar betrokkenheid uiten door blijvend te investeren in ontwikkelingsprojecten. Onze partij wil het budget voor ontwikkelingssamenwerking laten aangroeien naar meer dan 35.000 euro per jaar. In de verdeling van de beschikbare middelen laten we ons adviseren door de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS). Een deel van deze middelen wordt bestemd voor projecten die opgezet worden door eigen inwoners. De jarenlange samenwerking met het Consortium 1212 blijft bestaan. De aangeboden dossiers worden vóór goedkeuring grondig geanalyseerd.

RESTAURATIE OLV KERK BONHEIDEN

De gemeente investeert veel in het historisch religieus patrimonium zoals de restauratie van de pastorie in Rijmenam en de renovatiedossiers voor de kerken in Bonheiden-Rijmenam. De ondersteuning van de werking van de kerkfabrieken blijft een aandachtspunt. We zijn voorstander om de kerkgebouwen maximaal open te stellen voor activiteiten die samenhorigheid vergroten. Respect voor de religieuze hoofdactiviteit blijft hierbij centraal staan.