Gasboetes voor verkeersovertredingen missen compleet hun doel

Op 23 april 2020

Gasboetes voor beperkte snelheidsovertredingen mist doel

Sinds juli 2014 kunnen steden en gemeenten niet alleen overlast maar ook verkeersovertredingen beboeten met een gemeentelijke administratieve sanctie.

De Vlaamse steden en gemeenten inden zo in 2014 samen 4,4 miljoen euro aan GAS-boetes.

De Vlaamse regering heeft op zitting van 6 maart 2020 het ontwerp van het verzameldecreet goedgekeurd.

Een belangrijke passage in dit verzameldecreet gaat over de nieuwe regeling Gas-boetes voor beperkte zonale snelheidsovertredingen. Het gaat hier namelijk over de invoeging van een nieuw artikel (29Quater) aan de wet van 16 maart 1968

GAS-boetes voor beperkte snelheidsovertredingen

Paragraaf 1: Gemeenteraad kan beslissen of men beperkte snelheidsovertredingen administratief wil sanctioneren. Wanneer de gemeenteraad hiervoor kiest zullen deze snelheidsovertredingen volledig worden gedepenaliseerd.

Paragraaf2 : heeft het over de cumulatieve voorwaarden om GAS-boetes te bepalen.

Gezien verkeersveiligheid uitgangspunt is, het enkel gaat over beperkte snelheidsovertredingen (max. 20km/u te veel).
Reglementen gemeenten mogen enkel betrekking hebben op zonale snelheidsbeperkingen 30 en 50 (uitvoering art. 65.5 wegcode).

Dit heeft betrekking op zowel specifieke borden ‘Zone 30’ (F4a) als op borden bebouwde kom (dus zone 50) (F1a en F1b)

Het mogen enkel Snelheidsovertredingen zijn die vastgesteld zijn met automatisch werkende toestellen. Cf. art. 62 wegverkeerswet.

Alle voorwaarden die gelden voor automatisch werkende toestellen voor het registreren van strafrechtelijk gesanctioneerde inbreuken, gelden ook voor vaststellen administratief beteugelde inbreuken. MAAR enkel toestellen die volledig door de lokale overheden gefinancierd zijn mogen deze overtredingen vaststellen.

Dus administratieve beteugeling mogelijk voor snelheidsovertredingen waarbij maximumsnelheid tot en met 26 km/u overschreden wordt. (Tolerantiemarge afkomstig van KB 12/10/2010 bij snelheden 30km/u tot 100 km/u)

Ref. GAS-wetgeving federale verkeersovertredingen is administratieve afhandeling enkel mogelijk voor meerderjarige natuurlijke personen. Minderjarige overtreders kunnen nog wel strafrechtelijk vervolgd worden.

Wanneer er naast de snelheidsovertreding ook een andere inbreuk op verkeerswetgeving wordt vastgesteld, vervalt de mogelijkheid tot administratieve beteugeling en treedt het strafrechtelijk systeem (OOK voor beperkte snelheidsovertreding) in werking. (dus ook geen onmiddellijke inning mogelijk)

Paragraaf 3: Boetebedragen zijn afhankelijk van KB betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer (19 april 2014 ):

“kan het overschrijden van de toegelaten maximumsnelheid bepaald in de reglementen uitgevaardigd op grond van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, per overtreding, aanleiding geven tot de inning van de volgende som:

a) voor de eerste 10 kilometer per uur boven de toegelaten maximumsnelheid bedraagt de som 53 euro;

b) binnen de bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, woonerf en erf wordt boven de eerste 10 kilometer per uur boven de toegelaten maximumsnelheid de som van 53 euro met telkens 11 euro vermeerderd voor elke bijkomende kilometer per uur waarmee de toegelaten maximumsnelheid wordt overschreden;

c) in alle andere gevallen wordt boven de eerste 10 kilometer per uur boven de toegelaten maximumsnelheid de som van 53 euro vermeerderd met telkens 6 euro voor elke bijkomende kilometer per uur waarmee de toegelaten maximumsnelheid wordt overschreden.”

Paragraaf 4:  Procedure wordt gevoerd door de sanctionerend ambtenaar

Maar de vaststelling moet door de politie blijven gebeuren zoals beschreven in paragraaf 2 onderdeel 3

Rekening houdend met onze  intergemeentelijke samenwerking met GAZAM en de GAS- vaststeller dien instaat voor snelheidsovertredingen een politiebeambte moet zijn is het opnemen in het organogram, het meerjarenplan en bijhorende begroting ten bedragen van 60.000 euro niet van toepassing.

En rekening houdend met het antwoord van schepen Bart Van Marcke op de vraag van raadslid Wim Verdonckt op de gemeenteraad van januari waar er nogmaals bevestigt werd dat het de bedoeling was een GAS-vaststeller aan te werven.

Om al deze redenen vragen wij aan het bestuur:

Besluit:

  • Het schrappen van de post GAS-Vassteller in de meerjarenplannen en de daarbij horende begroting
  • Het schrappen van de Gas-Ambtenaar in het ontwerp van organogram
  • Transparante targets te bepalen in het zonaal veiligheidsplan/Bonheiden met betrekking tot de aantal controles in de betreffende zones uit te voeren door de politiediensten van BODUKAP
  • GAZAM een kostenraming te vragen voor de afhandeling van de GAS-boetes voor beperkte snelheidsovertredingen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is