Gemeentelijk Energiefonds voor wie uit de boot valt

Op 25 maart 2022

N-VA wil inwoners helpen die het moeilijk hebben

Naar aanleiding van de stijgende energieprijzen en de verwachte betalingsmoeilijkheden van sommige inwoners, stelt onze N-VA fractie ondersteunende maatregelen voor op de raad voor maatschappelijk welzijn van 30 maart 2022.

Dit voorstel is specifiek voor mensen die vandaag geen aanspraak kunnen maken op de reeds geldende maatregelen (het sociaal tarief). Deze ondersteunende maatregelen komen naast de ondersteuning die vandaag reeds aanwezig zijn.

Argumentatie

De sociale dienst van het OCMW staat nu reeds in voor de ondersteuning en sociale en budgettaire begeleiding aan personen die betalingsmoeilijkheden ondervinden, inzonderheid met hun rekeningen voor gas en elektriciteit. Deze begeleiding behelst de onderhandeling inzake afbetalingsplannen en/of het opzetten van een budgetbegeleiding.

Deze extra middelen van dit energiefonds dienen prioritair aangewend te worden voor een specifieke categorie nl. de cliënten die niet vallen onder het SOCTAR systeem (nl. het sociaal tarief)

Het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas is een verminderd tarief voor bepaalde categorieën personen of huishoudens. Het is bij alle energieleveranciers hetzelfde. Het sociaal tarief omvat de energiecomponent, de distributiecomponent (distributienettarief) en de vervoerscomponent (vervoersnettarief).

Budget van 30.000 euro

De actie is gericht voor inwoners die geen aanspraak kunnen maken op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit en niet kunnen genieten van een verhoogde tegemoetkoming, maar die wel financiële moeilijkheden ondervinden ingevolge van hun energiefactuur (vb. 1 of 2 verdieners, gepensioneerden, …)

De aanvragen dienen ingediend te worden via een speciaal hiervoor ontworpen email adres (vb energiefonds [at] bonheiden.be).

Belangrijk hierbij is dat er een degelijke informatiecampagne op poten wordt gezet om de doelgroep te bereiken.

De afhandeling en verwerking van de aanvragen gebeuren (zoals gebruikelijk) na sociaal onderzoek door de sociale dienst en worden met gemotiveerd voorstel voorgelegd aan het BCSD welke de beslissing tot al dan niet toekennen van een tussenkomst neemt.

Hiervoor voorzien wij een budget van 30.000€. Naargelang de noden kan dit in de toekomst eventueel aangepast worden.

Besluit

  • Art. 1 De raad voor maatschappelijk welzijn geeft de opdracht aan het vast bureau een energiefonds op te richten in onze gemeente.
  • Art.2 De raad voor maatschappelijk welzijn geeft de opdracht aan het OCMW om de aanvragen te onderzoeken door middel van een sociaal/financieel onderzoek.
  • Art. 3 Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst beslist na overleg en op voorstel van de sociale dienst welke bedragen er toegekend worden.
  • Art. 4 Het OCMW start een informatiecampagne om de doelgroep te bereiken.
  • Art. 5 Het budget voor het energiefonds wordt vastgesteld op 30.000€
  • Art. 6 De Raad voor Maatschappelijk welzijn geeft het vast bureau de opdracht om na te kijken dat er budgetten verschoven kunnen worden of extra geld voorzien moet worden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is