Hogenopstal 3 en het stikstofarrest

Op 22 maart 2021

De gevolgen van het stikstofarrest in het dossier Hogenopstal 3

Tegen 2030 moet het teveel aan stikstof dat neerdaalt in natuurgebieden gehalveerd zijn, tegen 2050 moeten we de Europese doelstelling halen. Dat is de weg die de Vlaamse regering wil inslaan na het stikstofarrest.

Tachtig procent van onze kwetsbare natuur, de Natura 2000-gebieden, kreunt onder een te hoge stikstofdepositie. Daarmee zondigen we tegen de Europese Habitatrichtlijn, die ons verplicht die in stand te houden. België, en vooral Vlaanderen, spant de kroon als Europese stikstofhotspot.

Een soort stappenplan moet ervoor zorgen dat we de neerslag van stikstof in de zogenaamde habitatzones op langere termijn weer onder controle krijgen. Eerst volgt er een milieueffectenrapport met bijbehorend openbaar onderzoek naar verschillende mogelijke scenario’s.

Die scenario’s houden rekening met de inspanningen die transport, industrie en landbouw nu al doen en worden bijkomende inspanningen gevraagd voor piekbelasters. Ook de sociaal-economische impact van de maatregelen zal in kaart gebracht worden. Dat moet leiden tot een nieuwe regeling die rechtszaken kan overleven.

Vergunningen moeten extra gemotiveerd worden

Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) gaat in gesprek met alle betrokkenen en blijft ook overleggen met Nederland. Ondertussen komen er richtlijnen om de gemeenten en andere overheden die vergunningen verlenen, ertoe aan te zetten om vergunningen heel goed te overwegen en te motiveren.

Dossier Hogenopstal 3  en stikstof arrest

De landbouwsector is samen met het verkeer en de industrie één van de grootste uitstoters van stikstof.

Milieueffectenrapport nodig binnen 750 meter van natuurgebied of habitatgebied

Wanneer er binnen een straal van 750 meter van een natuurgebied of habitatgebied een ontwikkeling ingepland wordt . Zoals de ontwikkeling van de cluster van woningen zoals voorzien in het project Hogenopstal3 , moeten in een milieueffectenrapport bij de vergunningsaanvraag aangeven hoe sterk de stikstofuitstoot zal stijgen. Daarna moet een onafhankelijke deskundige een bijkomend onderzoek doen naar de milieueffecten van de investering.

“Dit stikstofarrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen zorgt ervoor dat de vergunningsverlenende overheden, de gemeenten, de provincies, niet meer op basis van het stikstofkader van de vorige Vlaamse regering mogen omgaan met vergunningsaanvragen die leiden tot extra ammoniakuitstoot

Er zijn nog veel onbeantwoorde vragen  maar geen berekening en onderzoek doen via een MER naar onder andere de stikstofuitstoot zoals het bijkomende verkeer is niet meer mogelijk.

In de gemeenteraad

Om die redenen vraag de N-VA fractie onverwijld werk te maken van een MER en Mober studie om de rechtszekerheid van de al dan niet te vergunnen project te verzekeren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is