Lokaal bomencompensatiefonds op de agenda van de gemeenteraad

Op 25 maart 2022

Op de gemeenteraadscommissie milieu van dinsdag 22 maart 2022 werden de plannen en de werkzaamheden toegelicht door vertegenwoordigers van natuurpunt vzw die zich voltrekken in de in beheer gegeven bosgebieden van de gemeente en OCMW. Bosbeheersplannen hebben tot doel de natuurwaarden te verbeteren. We konden vaststellen uit de presentatie van natuurpunt en de toelichting van de bevoegde schepen, dat het uitvoeren van de beheersplannen op schema zitten. Voor het uitvoeren van de beheersplannen worden er maatregelen genomen met soms een grote visuele impact op het terrein en hierdoor hoog oplopende emotionele begrijpelijke reacties van burgers.

Wij verwijzen hier ook even naar de Pano reportage van 23 februari 2022 https://vlaamskijken.nl/2022/02/23/pano-reportage-bomen-bos-beleid-kijken/

Actualisatie gemeentelijke bosbeheersplannen is aan de orde

De opmaak van de bosbeheersplannen die  door onze gemeente of het Vlaamse agentschap natuur en bos (ANB) zijn goedgekeurd dateren van meer dan 10 jaar geleden.

Ondertussen zijn naast het creëren van meer en betere natuur ook andere Europese, Vlaamse en lokale doelstellingen belangrijk(er) geworden. Denken we maar aan de Vlaamse klimaatdoelstellingen zoals het capteren van de Co2 uitstoot, hitte en waterbestendige maatregelen enz.

Een actualisatie van de beheersplannen is dan ook aan de orde.

Een lokaal bomencompensatiefonds moet ons helpen ALLE klimaat en natuurdoelstellingen aan te pakken.

Hoe nobel ook de doelstellingen op zich zijn, missen we een wisselwerking tussen de verschillende ambities. Nochtans zit daar de sleutel om onze doelstelling van het verhogen van de natuurwaarden enerzijds en het behalen van andere klimaatdoelstellingen anderzijds.

Om de beheersplannen uit te voeren is het kappen van bomen soms een noodzaak, uiteraard is het belangrijk dat deze maatregel selectief en doordacht wordt uitgevoerd. De houtverwerking van de gekapte bomen hebben ook een financiële component. De verkoop van het hout brengt geld in het laadje van de beheerders.

Een percentage van deze opbrengst onderbrengen in een lokaal boscompensatiefonds geeft de gemeente middelen om extra te investeren in de aanplant van bomen in bosgebied maar ook op kavels met een andere bestemming.

Hiermee vangen we een hiaat op in de Vlaamse regelgeving die op dit ogenblijk niet toelaat middelen uit het Vlaams boscompensatiefonds in te zetten voor het planten van (solitaire) bomen op bijvoorbeeld openbaar domein of gronden met een andere bestemming dan bosgebied.

Gemeente, Natuurpunt en Bosgroep Antwerpen Zuid moeten aan de overlegtafel

Naast de bossen in eigendom van gemeente(en) en OCMW(s) in onze gemeente hebben we ook veel particuliere boseigenaars. Deze particuliere boseigenaars hebben (meestal) een bosbeheersplan door en met Bosgroep Antwerpen Zuid. Ook deze particuliere eigenaars vragen we deel te nemen aan het lokaal bomen compensatiefonds. Naast het financiële engagement is ook het heraanplant-engagement cruciaal om al onze milieudoelstelling te kunnen behalen en in dit kan bijdragen tot het bereiken van het “Bonheiden Boomt” quota van de gemeente Bonheiden.

Wij vragen de gemeenteraad het volgende te beslissen:

De gemeenteraad vraagt aan het college van burgemeester en schepenen de volgende initiatieven te onderzoeken en te nemen

1.         oprichten van  een lokaal bomencompensatiefonds

2.         Het bepalen van  de retributie per boom (soort) dat dan zal terechtkomen in het bomencompensatiefonds

3.         In overleg te gaan met de beheerders/eigenaars van de bossen in onze gemeente zoals Natuurpunt vzw en Bosgroep Antwerpen zuid om te bepalen hoe het engagement kan afgesproken worden om de gekapte bomen te compenseren in onze gemeente.

3bis.    In overleg te gaan met de beheerders/eigenaars van de bossen in onze gemeente zoals Natuurpunt vzw en Bosgroep Antwerpen zuid om te bepalen welke de geschikte gebieden zijn voor (her)bebossing in het kader van deze compensatie.

3ter.  In overleg te gaan met de beheerders/eigenaars van de bossen in onze gemeente zoals Natuurpunt vzw en Bosgroep Antwerpen zuid om deze herbebossing met de meest geschikte boomsoorten uit te voeren (groeitijd, spreiding, onderhoud, enz.)

4.         in overleg te gaan met Natuurpunt vzw om de beheersplannen van de bossen en natuurgebieden in onze gemeente te actualiseren.

5.         in overleg te gaan  met de andere lokale overheden die bossen en natuurgebieden in eigendom hebben in onze gemeente om eveneens deze beheersplannen te actualiseren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is