N-VA vraagt groepering fietsbudgetten

Op 20 mei 2022

De laatste weken kregen de lokale besturen een alarmerende brief van hun provincie in de bus.

Via het fietsfonds worden initiatieven van en met lokale besturen maximaal ondersteund door budgetten van provincie en Vlaams gewest. Hierdoor kunnen moeilijk en grote fietsdossiers eindelijk worden aangepakt. De provincie neemt de ganse uitbetaling van zowel het voorschot als het saldo voor zich. Daarna vordert ze het Vlaams gedeelte terug.

De deputatie van de provincie Antwerpen wil graag de aandacht vestigen op een nieuwe aanpak van het fietsfonds en de mogelijke verlate uitbetaling van voorschot en saldo.

15 miljoen euro per jaar

In 2021 trok de Vlaamse minister voor mobiliteit Lydia Peeters het budget op van 10 naar 15 miljoen per jaar voor alle gemeenten en provincies terwijl er in 2021 voor ruim 25 miljoen euro aan subsidiegerechtigde dossiers werden ingediend waarvan er maar voor 14,5 miljoen euro door Vlaanderen werd uitbetaald.

Hierdoor heeft de Vlaamse overheid op 1 januari 2022 een achterstand in terugbetaling aan de provincie Antwerpen van 5,2 miljoen euro. De deputatie gaat er van uit dat dit tekort de komende jaren nog fors zal stijgen door de vele projecten.

De Vlaamse overheid voorziet ook de volgende jaren immers slechts maximaal 3 miljoen per jaar per provincie om haar aandeel in het fietsfondssubsidie te financieren. De voorbije twee jaar kaartten de provincies bij de bevoegde minister aan dat het Vlaams aandeel budgettair ontoereikend is om alle projecten die subsidie toegekend kregen, laat staan alle projecten die in de pijplijn zitten te financieren. Tot op heden is de minister nog niet bereid gevonden het Vlaams budget voor het Fietsfonds verder te verhogen zodat alle dossiers betaald kunnen worden.

Nochtans is er wel degelijk budget ter beschikking binnen de begroting van Vlaanderen. Het is aan de betrokken ministers om deze middelen efficiënt in te zetten.

Plan Kopenhagen: 150 miljoen euro extra voor betere fietspaden

De Vlaamse regering heeft op voorstel van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers 150 miljoen euro vrijgemaakt voor lokale besturen die nieuwe fietspaden willen aanleggen. Bart Somers: “Meer en meer Vlamingen gebruiken de fiets. We investeren daarom extra in meer en betere fietspaden. Een visie die we met z’n allen kunnen onderschrijven.

Steden en gemeenten kunnen tot eind september 2022 subsidies aanvragen. Een voorwaarde is dat de geplande werken ten laatste in 2025 zijn afgerond.

Door de specifieke verdeelsleutel zorgde de oproep voor geen grote toeloop van dossiers. Het lijkt ons dan ook niet meer dan logisch dat een gedeelte van het voorziene budget uit het zogenaamde Kopenhagenfonds wordt overgeheveld naar het gekende fietsfonds om enerzijds de achterstallen te financieren en een financiële zekerheid te creëren voor toekomstige projecten en dossiers.

Fragmenteren budgetten zorgt voor perverse situatie

Door fietsdossierbudgetten te fragmenteren van over verschillende departementen ( mobiliteit en binnenlands bestuur) bekomt men een perverse situatie waar men meer budget vrijgemaakt heeft voor de fiets en anderzijds lokale besturen fietsdossiers zullen moeten annuleren, verschuiven of downsizen.

Onze gemeente is ook financieel zwaar getroffen

Onze gemeente is volop bezig aan de verwezenlijking van het fietsdossier Weynesbaan-Tinstraat

Tijdens de vorige legislatuur werd het project samen met de provincie en de gemeente Putte opgestart en werden er 1.300.000 euro gealloceerd via het gekende fietsfonds.

Een enorme investering met een grote impact op de gemeentelijke begroting.

Wetende dat de uitbetaling van het budget fietsfonds Weynesbaan-Tinstraat pas zal kunnen zodra het provinciale budget het toelaat.
Wetende dat de deputatie vanaf heden ook niet meer garant zal staan voor de uitbetaling van het saldo. Het saldo zal pas uitbetaald kunnen worden op het ogenblik dat de Vlaamse overheid haar gedeelte van het voorschot heeft terugbetaald aan de provincie.

Ook impact op de meerjarenplanning van Bonheiden

Wetende dat zolang het Vlaamse voorgefinancierde bedrag van het saldo niet is terugbetaald, de gemeente ook geen voorschot voor een ander Fietsfondsdossier kan aanvragen.

Hierdoor komt het geplande fietsdossier Muizensteenweg mogelijks in het gedrang.

N-VA vroeg aan de gemeenteraad de volgende beslissing te nemen:

Beslissing:

Art. 1 vraagt aan het college van Burgemeester en schepenen een schrijven te richten aan de Vlaamse overheid om de bezorgdheid van de gemeenteraad over te maken over de precaire gevolgen m.b.t. het ontoereikende budget om de lopende en toekomstige fietsdossiers via het fietsfonds te financieren.

Art. 2 vraagt aan de Vlaamse regering een gedeelte van het budget van het Kopenhagenfonds te gebruiken voor de financiering van het fietsfonds zodat lopende en geplande fietsdossiers kunnen uitbetaald worden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is